Tetsu  
地域 : 大阪    年齢 : 30歳代
一言 : 
月日 距離 内容 タイム メモ
11/01 水 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/02 木 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、上腕筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/03 金 10.0   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、縄跳び
11/04 土 10.0   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/05 日 10.0   淀川ー姫島、天満池グランド
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び、交流戦2試合、斑鳩クラブ
11/06 月 10.0   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、縄跳び、ソフトボール教室
11/07 火 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、背筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/08 水 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/09 木 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、上腕筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/10 金 10.0   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、縄跳び
11/11 土 12.6   中央市場ー淀川ー姫島
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/12 日 13.0   淀川通ー姫島通、千島グランド
インナーマッスル、腹筋、縄跳び、大正区壮年大会、ミネソタバーグ…17対3勝利、KTSC…2対9敗北
11/13 月 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、縄跳び
11/14 火 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、背筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/15 水 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/16 木 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、上腕筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/17 金 9.0   淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、縄跳び
11/18 土 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/19 日 11.0   淀川通ー姫島通、クジラ公園グランド
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、縄跳び、交流戦2試合、マスターズ弁慶、和歌山ヤンキース
11/20 月 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、縄跳び
11/21 火 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、背筋、プッシュアップ、縄跳び
11/22 水 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/23 木 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、上腕筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/24 金 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、縄跳び
11/25 土 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/26 日 10.0   淀川通ー姫島通、伊加賀グランド
インナーマッスル、腹筋、縄跳び、北河内大会、ビクトリーズ…21対2勝利、Jasons…6対4勝利
11/27 月 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋2セット、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/28 火 10.0   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、背筋、プッシュアップ、縄跳び
11/29 水 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
11/30 木 12.6   中央市場ー淀川通ー姫島通
インナーマッスル、腹筋、上腕筋、プッシュアップ、加圧トレーニング、縄跳び
走行距離 342.0  km